Download algemene voorwaarden


LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN The Performance Hub.


1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Performance Hub gedane aanbiedingen en offertes, met The Performance Hub gesloten overeenkomsten en aan
The Performance Hub verleende opdrachten, zowel van nationale als internationale aard.
1.2. Onder “afnemer’’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met The Performance Hub een overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, heeft afgesloten.
1.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen alsdan overleggen met de afnemer teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


2. PRIJZEN
2.1. Alle prijzen zijn in euro’s af magazijn,  exclusief BTW en eventuele vervoersdocumenten. 
De prijzen uit de Sportsbalmshop zijn inclusief BTW.


2.2. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen eventuele, vooraf met afnemer overeengekomen, verzendkosten.


2.3. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten,  invoerrechten e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is The Performance Hub gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, voor rekening van de afnemer.


2.4. The Performance Hub verstrekt desgewenst op aanvraag van afnemer advies verkoopprijzen.


3. LEVERING
3.1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden The Performance Hub niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata, mits binnen redelijke grenzen, geeft afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3.3. Aan de leveringsplicht van The Performance Hub zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen, vergezeld van een pakbon. Het ontvangstbewijs door afnemer ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer.

3.4. De presentaties die gegeven worden door The Performance Hub zijn enkel om een indruk te geven hoe een product en/of verpakking eruit gaat zien, doch hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


3.5. Voor de Sportsbalmshop: na ontvangst van uw betaling zal tot levering worden overgegaan.

3.6. Voor de Sportsbalmshop: bestellingen op maandag t/m vrijdag vóór 14.00 uur worden de volgende dag geleverd. Bestellingen geplaatst op zaterdag en zondag worden op dinsdag geleverd. Het kan voorkomen dat de bestelling vertraging oploopt door onvoorziene omstandigheden.

3.7. Voor de Sportsbalmshop: voor bestellingen die verzonden worden naar een buitenlands adres gelden de levertijden als indicatie.


4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
4.1. The Performance Hub blijft eigenaar van geleverde zaken zolang afnemer:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.2. The Performance Hub is gerechtigd het geleverde terug te nemen, wanneer afnemer enige
verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 4.1 voordoet. Afnemer verleent The Performance Hub hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de afnemer.


4.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.


5. GARANTIE/KLACHTEN
5.1. Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering de geleverde zaken te controleren. Alle klachten van afnemer over de kwantiteit van de geleverde zaken moeten onmiddellijk en schriftelijk bij The Performance Hub ingediend worden, en alle klachten over de kwaliteit van de levering en/of van de geleverde zaken moeten in ieder geval schriftelijk aan The Performance Hub worden gemeld binnen 8 kalenderdagen na de aflevering, respectievelijk binnen 8 kalenderdagen nadat de zaken ter beschikking van afnemer zijn gesteld. Indien afnemer niet onmiddellijk, respectievelijk binnen genoemde termijn van 8 kalenderdagen een schriftelijke klacht bij The Performance Hub heeft ingediend, geldt het door The Performance Hub geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard. Indiening van de schriftelijke klacht geschiedt d.m.v. het klachtenformulier, zoals deze is op te vragen bij The Performance Hub

5.2. Geen klachten kunnen worden ingesteld over zaken die zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door The Performance Hub kunnen worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier, of voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van zaken kunnen geen grond voor uitoefening van rechtsmiddelen opleveren.


5.3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door The Performance Hub , is The Performance Hub bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

5.4. Klachten over een door The Performance Hub gezonden factuur (al dan niet langs elektronische weg) moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de The Performance Hub worden ingediend. Na afloop van die termijn zullen alle (eventuele) aanspraken van afnemer uit dien hoofde vervallen zijn.


6. RETOURZENDINGEN
6.1. Geleverde en Producten kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd mits ze in de zelfde staat zijn als bij aflevering.

7. BETALING
7.1. In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft
The Performance Hub het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds
geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.

7.2. Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
of een andere betalingstermijn op de factuur van The Performance Hub wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van The Performance Hub

7.3. Afnemer zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op The Performance Hub pretendeert. Evenmin zal afnemer op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.

7.4. Indien de afnemer na sommatie met betaling in gebreke blijft, zijn alle invorderingskosten welke The Performance Hub moet maken voor rekening van de afnemer, zulks met een minimum van
15% van de vordering.

7.5. The Performance Hub is ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd om ten allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitlevering van nieuwe orders te staken indien
de afnemer in gebreke blijft met het verstrekken van de verlangde zekerheid.

7.6. Voor de Sportsbalmshop: bestellingen dienen vóór af betaald te worden.


8. OVERMACHT
8.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The Performance Hub geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
The Performance Hub niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf
van The Performance Hub worden daaronder begrepen.

8.3. The Performance Hub heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Performance Hub zijn verplichtingen had moeten nakomen.

8.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.5. Voor zoveel The Performance Hub ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Performance Hub gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. De afnemer zal alle schade voor zijn rekening nemen en The Performance Hub vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade, indien en voor zover:

a. schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de afnemer is ontstaan en/of
b. schade is ontstaan, doordat de afnemer niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld. The Performance Hub is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, letselschade en bedrijfsschade daaronder begrepen, behoudens in het geval deze is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van The Performance Hub


10. ZEKERHEID EN ONTBINDING
10.1. The Performance Hub is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij tekortschieten van de afnemer of bij gegronde vrees daarvoor, de nakoming van haar verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de afnemer met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle vorderingen van The Performance Hub op de afnemer terstond en ineens opeisbaar en is The Performance Hub gerechtigd voor verdere nakoming van haar verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.


a. Koper verklaart met het in ontvangst nemen van de zaken bekend te zijn met de door verkoper gebruikte rechten van intellectuele eigendom.
b. Bij doorverkoop/doorlevering zal koper de zaken uitsluitend onder de door verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom in het verkeer brengen, en van zijn koper bij wege van kettingbeding bedingen dat de zaken uitsluitend onder die rechten van intellectuele eigendom mogen worden doorverkocht.
c. Koper verklaart geen inbreuk op de door verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom te zullen maken, en verkoper van enige inbreuk onverwijld op de hoogte te zullen stellen.
d. Voor de Sportsbalmshop: er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze begint op de dag nadat u het product hebt gekregen. De verpakkingen uit de Sportsbalmshop zijn verzegeld, waardoor alleen de zichttermijn van toepassing is wanneer deze verzegeling niet is verbroken. Ziet u van de koop af binnen deze termijn, dan kunt u bij The Performance Hub het formulier “ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd” opvragen.11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11. 1. Indien de afgeleverde zaken zijn voorzien van een merkteken, is het afnemer uitsluitend
met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Performance Hub toegestaan dit merkteken
te gebruiken. De afnemer is niet gerechtigd een merkteken te verwijderen of te wijzigen.

11.2. Bij de uitvoering van enige overeenkomst kan slechts met schriftelijke toestemming van The Performance Hub gebruik worden gemaakt van tekeningen, modellen en ontwerpen en dergelijke die van haar afkomstig zijn. Hierop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven
in alle gevallen toebehoren aan The Performance Hub

11.3. De afnemer is verplicht alle gegevens betreffende The Performance Hub – die ter zake van tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke daaronder begrepen – waarvan hij in het kader van onderhandelingen en/of het tot stand komen en uitvoering van overeenkomsten kennis neemt, geheim te houden. De afnemer staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.
 

12. TOEPASSELIJK RECHT /GESCHILLEN

12.1. Alle transacties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het
Nederlands Recht.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van The Performance Hub is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
The Performance Hub het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.

13. Identiteit Van The Performance Hub 

13.1.  Contact informatie:

KVK Nummer: 74240749
BTW-identificatie nummer: NL859821869B01
Adres:
The Performance Hub
Energiestraat 19 
7442 DA Nijverdal

Voor Vragen kunt u mailen naar: shop@sportsbalm.nl