Privacyverklaring

Harmeling Sports B.V. , gevestigd aan de Energiestraat 19 7442 DA te Nijverdal , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Harmeling Sports B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt.

Harmeling Sports B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • uw voor – en achternaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw bankrekeningnummer
Harmeling Sports B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om goederen bij u af te leveren;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • u te informeren over wijzigingen van onze prijzen, diensten en producten;
Harmeling Sports B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan onze distributeurs indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u óf om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart Harmeling Sports B.V. uw gegevens:

Harmeling Sports B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens nodig zijn. Dit geldt voor verkoop via de website.
Voor langdurige relaties zullen de gegevens bewaard blijven om de doelen te realiseren tenzij de overeenkomst wordt verbroken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Harmeling Sports B.V gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Beveiligen:

Harmeling Sports B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus.
De websites van Harmeling Sports B.V  te weten www.sportgeluk.nl en www.sportsbalmshop.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Recht op inzage:

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij
Harmeling Sports B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Harmeling Sports B.V. U krijgt dan een overzicht met uw gegevens.
Recht op rectificatie:

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Harmeling Sports B.V.

Recht op overdracht:

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Harmeling Sports B.V. opgeslagen liggen in het geval
u overstapt naar een andere partij, dan heeft u het recht op overdracht.
Hierbij dient Harmeling Sports B.V. al uw gegevens over te dragen.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met:

Harmeling Sports B.V.
Energiestraat 19
7442 DA Nijverdal
KvK: 69057524
BTW: NL857709537B01
Tel.: 0031 (548) 621103
info@sportsbalm.nl


Harmeling Sports B.V., established at Energiestraat 19, 7442 DA in Nijverdal, is responsible for the processing of personal data as set out in this privacy statement.

Personal data that we process:

Harmeling Sports B.V. processes your personal data because you use our services and/or personally provide this data to us.

Harmeling Sports B.V. may process the following personal data:
 
 • your first and last name
 • your address details
 • your telephone number
 • your email address
 • your bank account number

Harmeling Sports B.V. processes your data for the following purposes:
 
 • to be able to call you or send you an email if this is necessary for the provision of our services;
 • to deliver goods at your address;
 • to process your payments;
 • to inform you about changes in our prices, services, and products;
 • Harmeling Sports B.V. only provides your data to our distributors if this is necessary for the performance of an agreement concluded with you or for compliance with a statutory obligation.

How long does Harmeling Sports B.V. retain your data:

Harmeling Sports B.V. does not retain your data longer than strictly necessary, for achieving the purposes for which your data is required. This applies for sales via the website.
We will retain the data of long-term business contacts for realising the purposes, unless the agreement is terminated.

Cookies, or similar technologies, that we use:

Harmeling Sports B.V only uses technical and functional cookies. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly.

Security:

Harmeling Sports B.V. takes the protection of your data seriously.
The websites of Harmeling Sports B.V., namely  www.sportgeluk.nl and www.sportsbalmshop.nl, make use of a reliable SSL Certificate to warrant that your personal data does not fall into the wrong hands.

Right to access:

You have the right to access your data recorded and retained by Harmeling Sports B.V. at any time. You can do this by sending an email or contacting Harmeling Sports B.V. bij phone. You will then receive a list with your data.

Right to rectification:

If your data is incorrect or has been amended, you have the right to have this rectified by Harmeling Sports B.V.

Right to data portability:

If you need the data that is retained by Harmeling Sports B.V. because you are switching to another party, you have the right to data portability.
In this case, Harmeling Sports B.V. will be obliged to transfer all your data.
If you have any questions, please contact:

Harmeling Sports B.V.
Energiestraat 19
7442 DA Nijverdal
The Netherlands
Chamber of Commerce: 69057524
VAT: NL857709537B01
Telephone: 0031 (548) 621103
info@sportsbalm.nl